Woensdag 24 februari 2016 om 16:00 in de zaal van Hof ter Veste.

Het wijkteam nodigt u uit om uw idee of initiatief bekend te maken.

Ook kunt u reageren op het initiatief van een bewonersgroep voor een hoogstamboomgaard. Dit initiatief wordt gesteund door het bestuur van de Bewonersvereniging Hof ter Veste. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland werkt mee aan de uitwerking van het plan, de realisering en het onderhoud. Kent u nog oude rassen? In mei komen de plannen in de gemeenteraad.

Eerdere plannen hebben niet voldoende draagvlak en financiering gevonden. Nu is er ruimte voor een nieuw plan. Bewoners en anderen kunnen ideeën lanceren of initiatieven nemen. Het wijkteam vindt het belangrijk dat er nu iets van de grond komt, omdat de gemeenteraad zal worden gevraagd om in te stemmen met de plannen voor de nieuwbouw van 19 woningen aan de Sprencklaan. Dit is het moment om de bestemming van de opbrengst uit de grondverkoop zo te regelen dat ook de wijk er beter van wordt.

Het wijkteam is er blij mee dat er nu in elk geval al één initiatief zichtbaar wordt. Dit plan voor een hoogstamboomgaard met poelen en Zeeuwse hagen maakt gebruik van het eerder ontwikkelde plan. Er komt alleen geen stadslandbouw en er is dus meer ruimte voor bomen. Het onderhoud kan worden uitgevoerd door vrijwilligers uit de buurt met deskundige inzet vanuit Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ook zijn contacten gelegd met de Tuin van Zeeland. Maar wellicht hebt u andere ideeën. Het wijkteam hoort u graag.