De gemeente denkt al een tijd na over de toekomst van dit gebouw. Vorig jaar hebben Woongoed en Zorgstroom zich gemeld met een initiatief om sociale huurwoningen en zorgwoningen te realiseren op deze plek. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat sloop en nieuwbouw op termijn duurzamer is dan het verbouwen. De Jumbo heeft zich bij de initiatiefnemers aangesloten met het plan om onder de woningen een twee keer zo grote supermarkt te bouwen. De locatie van de huidige Jumbo komt dan beschikbaar voor andere doelen.

De gemeenteraad krijgt een voorstel voor het participatiekader. Daarin wordt duidelijk gemaakt bij welke stappen van de planvorming de bewoners kunnen meedenken over de nieuwbouw. Je kunt denken over nieuwe functies die voor de buurt prettig zouden zijn als die ook beschikbaar komen.

Het wijkteam en de aanwonenden zijn geïnformeerd over het initiatief. De aanwonenden kregen een brief in de bus met onderstaande inhoud.

Beste bewoner,

U woont dicht bij het schoolgebouw aan de Churchilllaan en daar zijn nieuwe ontwikkelingen over te melden waar wij u als direct omwonende graag over informeren. Het schoolgebouw staat vanaf vorige zomer gedeeltelijk leeg. De bijgebouwen aan de Gerrit van der Veenstraat zijn nog in gebruik, maar de huurovereenkomst loopt dit jaar af. De gemeente is eigenaar van de grond en de gebouwen.

Na een haalbaarheidsstudie is al duidelijk dat sloop van het schoolgebouw en nieuwbouw duurzamer is. Zorgstroom, Woongoed en Jumbo supermarkt willen een gezamenlijk plan maken voor het realiseren van zorgwoningen, huurwoningen en een supermarkt op deze plek. De locatie van de huidige supermarkt komt dan vrij voor andere doeleinden. 

Waarom informeren wij u nu al? 

Voorlopig komt er nog geen sloophamer aan te pas en gaat er ook nog geen spa de grond in. De verwachting is dat dit op zijn vroegstpas in 2023 zo ver is. De gemeente vindt het belangrijk dat deze ontwikkeling de vitaliteit van de wijk Klarenbeek versterkt. U kunt daar straks een bijdrage aan leveren door op bepaalde aspecten van het project wensen en ideeën aan te dragen. Gedurende het planproces kunt u op wisselende deelgebieden meedenken. Om dit zogenaamde participatieproces veilig te stellen vragen wij de gemeenteraad dit vast te leggen in de overeenkomst met de initiatiefnemers.

Het raadsvoorstel met de kaders voor de participatie komt binnenkort in de gemeenteraad. Het is dan openbaar en zal dan ook in de krant staan. Wij willen u als direct omwonende graag eerder informeren. Het wijkteam Klarenbeek-Veersepoort is ook op de hoogte. We geven u en uw mede-wijkbewoners graag meer informatie tijdens de volgende wijktafel op 17 maart. U krijgt daar nog een officiële uitnodiging voor, maar zet u de datum alvast in uw agenda?

In de tussentijd kunt u natuurlijk al wel met het wijkteam overleggen.