Het is u wellicht niet ontgaan dat de gemeente tussen de President Rooseveltlaan en de Sprencklaan 19 nieuwe woningen wenst te realiseren. Tegen het ontwerpbestemmingsplan hiervoor zijn door verschillende bewoners uit de omgeving zienswijzen ingediend. De bezwaren hebben vooral betrekking op het verkeer van en naar het bouwterrein en Kranesteyn. De gemeente heeft de afgelopen tijd gesproken met de indieners van de zienswijzen en heeft een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat vooral vrachtverkeer op het zuidelijk deel van de Sprencklaan en de Klarebeeklaan van en naar Kranesteyn overlast veroorzaakt – bijvoorbeeld met het parkeren. In overleg met de bewoners, Woongoed en SVRZ Kranesteyn is gezocht naar oplossingen. De leverancier van Kranesteyn heeft besloten om een passend transportmiddel in te gaan zetten. Daarnaast worden diverse maatregelen aan de Sprencklaan en Klarebeeklaan voorgesteld en afspraken gemaakt over de ontsluiting voor bouwverkeer langs de President Roosveltlaan tijdens de volledige bouwperiode. De financiering van de verkeersmaatregelen is nog een belangrijk aandachtspunt. Het college van burgemeester en wethouders zal nog moeten besluiten over het pakket aan maatregelen en de financiële dekking hiervan. Na akkoord van het college zal dit voorstel schriftelijk worden voorgelegd aan de bewoners.